przeglad UTB w swietle przepisow wynik

Urządzenia transportu bliskiego (UTB) to maszyny, które przenoszą ładunek na niewielkie dystanse. Są one wykorzystywane w halach produkcyjnych, magazynowych, na placach budowy. Zalicza się do nich m.in.: dźwigi budowlane, podesty ruchome przejezdne, żurawie, wózki jezdniowe itp. UTB, które podlega Urzędowi Dozoru Technicznego, zanim przystąpi do pracy, musi przejść badanie techniczne, a później badania doraźne (np. powypadkowe, poawaryjne, eksploatacyjne) oraz badania okresowe. Aktualne przepisy dotyczące badań i przeglądów określa rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Zanim urządzenie będzie eksploatowane, musi przejść badanie techniczne. Inspektor wykonuje badanie w obecności eksploatującego lub osoby upoważnionej i konserwatora. Urządzenie poddawane badaniu musi być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji. Przegląd techniczny polega na ocenie stanu technicznego urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania. Inspektor przygląda się również dokumentacji technicznej. Badanie pod obciążeniem kończy się sporządzeniem protokołu do księgi rewizyjnej urządzenia, natomiast eksploatujący powinien zadbać o prowadzenie dziennika konserwacji.

UTB będące w trakcie eksploatacji przechodzi przez badania okresowe. Ich celem jest ocena sprawności urządzenia, sprawdzenie, czy zostały zrealizowane wszystkie zalecenia z poprzedniego badania oraz stwierdzenie, czy napisy ostrzegawcze na urządzeniu są obecne, czytelne i zrozumiałe. Przeglądy techniczne Serwis UTB obejmują również badania doraźne eksploatacyjne oraz badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne. Pierwsza grupa badań dotyczy sytuacji, gdy urządzenie było naprawiane, modernizowane, demontowane i ponownie montowane. Jego celem jest ocena, czy po takich zmianach pojazd jest sprawny i spełnia wszystkie niezbędne wymagania. Natomiast druga grupa badań dotyczy sytuacji, gdy urządzenie uległo wypadkowi lub awarii. Jego celem jest ocena stanu technicznego i przyczyn wypadku/awarii.