Badania techniczne urządzeń są ściśle określone przez ustawę o dozorze technicznym z 2000 roku. Podlegają im wszystkie bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi służące do transportu ropy naftowej oraz urządzenia do odzyskiwania par paliw. Właściciele takich sprzętów powinni pamiętać o terminowym przeprowadzaniu badań UDT oraz dokładnie zapoznać się z ich zakresem

Przygotowanie do badań UDT

Urządzenie techniczne należy zgłosić do badania UDT za pomocą pisemnego wniosku, które następnie jest rozpatrywane przez właściwy teren oddziału. W ten sposób określa się czas, miejsce oraz zakres badań okresowych lub doraźnych. Na koniec osoba przeprowadzająca UDT wystawia protokół, w którym zamieszczona jest ocena danego urządzenia. Wynik negatywny oznacza wstrzymanie eksploatacji.

Koszty związane z przeprowadzeniem badań leżą po stronie właściciela. Obowiązkiem osoby eksploatującej jest również odpowiednie przygotowanie sprzętu. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do badanego urządzenia oraz wydzielić stanowiska pracy. W przypadku odmierzaczy do odzyskiwania par paliw trzeba podjąć decyzję, czy w celu przeprowadzenia badań UDT jest konieczność wyłączenia całej stacji.

Formy i terminy badań

Urządzenia do odzyskiwania par paliw podlegają zarówno okresowym, jak i doraźnym badaniom technicznym. Pierwsze z nich są przeprowadzane na wniosek eksploatującego raz na rok lub raz na trzy lata. Drugie badania natomiast wykonuje się w zależności od doraźnych potrzeb w ramach nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów. Badania UDT mogą być przeprowadzone za pomocą:

  • metody mokrej – badanie przeprowadzone w stanie rzeczywistej pracy urządzenia,
  • metody suchej – symulowany przepływ benzyny oraz rzeczywista praca systemu.